Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор


e-mail: sales@klivento.net, office@klivento.net


e-mail: service@klivento.net, accounting@klivento.net

Сертификат за монтаж и сервиз на климатични инсталации и термопомпи03/08/2010

Сертификат за монтаж и сервиз на климатични инсталации и термопомпи


 

В съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, относно някои флуорирани парникови газове, КлиВеТо извършва услуги, отнасящи се за климатични инсталации и термопомпи, съдържащи флуорирани парникови газове, както следва: 

  • монтаж, сервиз и поддръжка

  • периодична проверка за херметичност

  • етикетиране и водене на досие

За извършване на тези дейности КлиВенТо притежава документ за правоспособност № 026 от 30 юли 2010 г.